Bakterielle Blattflecken an Pfingstrosen

Publikationsart
Zeitschriftenbeiträge
Titel
Bakterielle Blattflecken an Pfingstrosen
Medien
Gartenpraxis
Heft
6
Band
38
Autoren
Gisela Westermeier , Prof. Dr. Wolfgang Gerlach
Seiten
69
Veröffentlichungsdatum
01.06.2012
Zitation
Westermeier, Gisela; Gerlach, Wolfgang (2012): Bakterielle Blattflecken an Pfingstrosen. Gartenpraxis 38 (6), S. 69.