Claim Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - University of Applied Sciences

Průzkum předpokladů pro rozšíření větrné energie v bavorsko-české příhraniční oblasti

Energetická politika v Evropě je v kontextu strategie Evropa 2020 jasně definována. Mezi pěti hlavními cíli strategie jsou konkretizovány změna klimatu a udržitelná energetika díky zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 20% (Evropská komise 2010). I když národní cíle pro Německo (18%) a pro Českou republiku (13%) (Evropská komise 2013) zůstávají za průměrem EU, lze i v těchto zemích očekávat rozšiřování podílu obnovitelných zdrojů energie, protože jejich podíl se dnes pohybuje hluboko pod stanovenými cílovými hodnotami.
Rozšíření, příp. rekonstrukce energetických systémů pro zásobování elektrickou energií s sebou přináší řadu otázek s hranice překračující dimenzí. Vedle technických požadavků, kupř. požadavků na přenosové soustavy, jsou zde relevantní zejména otázky hranice překračujících dopadů na životní prostředí.
V tomto kontextu a v souvislosti s proklamovanou zásadní energetickou změnou v Německu se projekt INTERREG IV Cíl-3 s názvem „Předpoklady pro rozšíření větrné energie v příhraniční oblasti Česko (CZ) - Bavorsko (BY)“ zabývá otázkami přeshraniční spolupráce při posouzení dopadů navrhovaných větrných elektráren na životní prostředí. V rámci hranice překračujících účastí v úředních řízeních se bude možné vyvarovat závažným omezením sousední země v jejích veřejných zájmech, jako jsou ochrana přes imisemi, ochrana přírody a životního prostředí nebo památková péče. Pokud jsou taková omezení očekávána, musí se občané a veřejná sféra sousední země těchto řízení zúčastnit. Přitom je třeba mít na zřeteli jak směrnice opírající se o evropské právo (např. o právní úpravu ochrany ohrožených druhů podle EU, o oblasti Natura 2000) tak také příslušné národní úpravy. V zásadě je třeba se zabývat zájmy sousední země stejně tak jako zájmy země vlastní (princip teritoriality). Protože to není kvůli rozdílným předpokladům vždy možné (např. neporovnatelné kategorie ochrany území), platí navíc princip vzájemnosti a rovnocennosti, který ovšem umožňuje značně volnou interpretaci a upřednostňuje snahy o závazné strategie řešení.

Potřeba jednat

V různých plánovacích a schvalovacích řízeních obou zemí se odráží rostoucí potřeba jednání. Zatímco např. pro posouzení zásahu existují v evropských národních státech často úpravy (kupř. Bavorská vyhláška o větrné energii / Bayerischer Windkrafterlass), příp. standardizované postupy při zvažování partikulárních zájmů, vyvíjejí se přeshraniční participace na řízeních v praxi často obtížně a zdlouhavě. To vede často k tomu, že praktická spolupráce – i přes zásadní ochotu podílejících se institucí – na takových problémech ztroskotává. Jako zásadní a hlavní překážky pro přeshraniční spolupráci ve spojitosti s využitím větrné energie se ukazují např.
» Nejistoty o tom, zda se vůbec relevantní hranice překračující dopady na životní prostředí dají očekávat a zda tedy se předpokládá přeshraniční účast v řízení,

» Obtížné, nejasné a zčásti zdlouhavé postupy a komunikační procesy, které znemožňují podrobnou odbornou debatu o hranice překračujících dopadech na životní prostředí již z časových důvodů nebo ji v rámci požadovaných správních lhůt zcela znemožňují,
» Chybějící informace, resp. znalosti údajů o životním prostředí v sousední zemi a dále přístup k těmto údajům,
» Absence osobních kontaktů do sousední země ve spojitosti s komunikačními nesnázemi kvůli chybějícím jazykovým znalostem a s tím spojené zábrany.
S cílem zjednat v tomto nápravu byly v tomto projektu porovnávány odborné normy a metodické přístupy obou zemí, formulovány pokyny pro snadné počáteční posouzení možného přeshraničního dopadu na životní prostředí a dále shromážděny a adekvátně zpracovány relevantní údaje o životním prostředí. Pokyny pro jednotlivé činnosti byly oběma projektovými partnery odsouhlaseny a podrobeny praktickému testu.  
S postupy, které byly v projektu vypracovány a odsouhlaseny, nejsou spojeny žádné zásadní změny v požadovaných plánovacích a schvalovacích řízeních. Popsané problémy ubudou v zásadě tím, že budou v rámci požadovaných zákonných postupů identifikovány možnosti, jak provést zavčas před uplynutím zákonné lhůty základní odborné testy, příp. jak tyto možnosti účinně upravit pomocí regulované bezprostřední výměny informací mezi zúčastněnými pracovišti. Navíc byly v průběhu zasedání navázány nové kontakty a stávající prohloubeny, což posílilo porozumění pro požadavky a potřeby sousední země.

T?etí jednání pracovní skupiny provázející projekt v „Salettl“ na Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
T?etí jednání pracovní skupiny provázející projekt v „Salettl“ na Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Možná východiska

Možná východiska pro optimalizaci postupů spatřujeme na jedné straně ve včasné výměně informací, kupř. formou předběžné doprovodné informace pro sousední zemi o probíhajícím řízení. Na straně druhé se zdá důležitý standardní postup vedoucí ke zjištění míry dotčení podle jednotných kritérií. K tomu poslouží seznam kontrol, jehož pomocí bude možné stanovit předběžný odhad míry dotčení napříč hranicí.
Projekt je zpracováván v období od ledna 2012 do prosince 2013 v Institutu pro krajinnou architekturu (ILA) při Vysoké škole Weihenstephan-Triesdorf (HSWT). Projektovými partnery jsou Vládní úřad Horní Falce a Krajský úřad Plzeňského kraje. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie (EFRE), Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí a zdraví (StMUG) a dále z vlastních prostředků Vysoké školy Weihenstephan-Triesdorf (HSWT).

Vedoucí projektu

Kontaktní projektu

Peter Blum
T +49 8161 71-5113
peter.blum [at]hswt.de

Jutta Böhm
T +49 8161 71-5162
jutta.boehm [at]hswt.de

Johannes Seidel
T +49 8161 71-2264
johannes.seidel [at]hswt.de

Doba trvání projektu

01.01.2012 - 31.12.2013

Partneři projektu

Regierung der Oberpfalz
Plze?ský kraj

Financování projektu

Logo und Link auf Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Bavorské státní ministerstvo pro životní prost?edí a ochranu spot?ebitel?
Logo und Link auf Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Upozornění

Materiály zpracované v rámci projektu budou po závěrečné kontrole a překladu umístěny na této straně ke stažení